ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BAVE

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BAVE

Cập nhật đến ngày 01 tháng 03 năm 2022.

Người dùng (“Bạn” hay “Khách hàng”) vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ Bave (Công ty thành lập theo pháp luật Việt Nam, Mã số Doanh nghiệp 0108069198) (“Công ty” hoặc “BAVE”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng BAVE được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc xe ô tô, phương tiện di chuyển 4 bánh trở lên khác và các dịch vụ liên quan đến chúng, kết nối với các nhà cung cấp dịch chăm sóc xe bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại https://Bave.io/ và/hoặc thông qua Ứng dụng.

Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web https://Bave.io/ Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Dịch vụ mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Ứng dụng (“Quốc gia Thay thế”). Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ tại Quốc gia Thay thế sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng tại Quốc gia Thay thế đó và thông tin này có thể được truy cập tại https://Bave.io/.

BAVE LÀ GÌ?

CÔNG TY HAY BAVE LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH CHĂM SÓC XE  (“NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”). Việc cung cấp Dịch vụ là tùy thuộc vào quyết định của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và việc chấp nhận sử dụng các Dịch vụ là tùy thuộc vào quyết định của bạn. dịch vụ mà công ty cung cấp là kết nối bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này và ngược lại, nhưng công ty không cung cấp hoặc không có ý định cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà có thể bị hiểu là hoạt động của một nhà cung cấp Dịch vụ. Công ty không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi và/hoặc sai sót của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp cho bạn.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bên thứ ba được đề cập tới là các gara cung cấp dịch vụ chăm sóc xe, các bên cung cấp dịch vụ trực tiếp cho xe như bên bán bảo hiểm, bên ngân hàng thanh toán các Dịch vụ cho xe, đăng ký và tham gia vào hệ thống của BAVE với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ và tự đảm bảo về mặt pháp lý khi cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm với dịch vụ cung cấp. Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bên thứ ba sử dụng Ứng dụng để cung cấp Dịch vụ thì cũng được coi là Người dùng theo Điều khoản sử dụng này.

1. Cam kết và nghĩa vụ sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. BAVE có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu khách hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

Với việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, khách hàng đồng ý thêm rằng:

1.   Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ hoặc tải về Ứng Dụng vì mục đích sử dụng cá nhân duy nhất và sẽ không bán lại nó cho bên thứ ba.

2.   Khách hàng sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình;

3.   Khách hàng sẽ không chuyển nhượng hay bằng cách khác chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ người hay thực thể pháp lý nào khác;

4.   Khách hàng sẽ không sử dụng tài khoản phụ thuộc bất kỳ quyền nào của người không phải là khách hàng mà không có sự cho phép thích hợp;

5.   Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu trái pháp luật nào hoặc nhằm mục đích gian lận;

6.   Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái, khó chịu hoặc bất tiện;

7.   Khách hàng sẽ không làm hỏng hoạt động đúng cách của mạng lưới;

8.   Khách hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

9.   Khách hàng sẽ không sao chép hoặc phân phối Ứng Dụng hoặc Nội Dung khác của BAVE mà không có sự cho phép bằng văn bản của BAVE;

10. Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật cho mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể cho phép truy cập Dịch Vụ và Ứng Dụng;

11. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

12. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu 3G (AP) mà Người dùng được phép sử dụng;

13. Khách hàng biết rằng khi yêu cầu dịch vụ qua SMS (nếu có sẵn ở khu vực có thẩm quyền pháp lý của Người dùng), cước phí nhắn tin tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;

14. Khách hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên thiết bị không tương thích hoặc không được phép;

15. Khách hàng sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;

16. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

17. Khách hàng sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ;

18. Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian;

19. Khách hàng sẽ tuân thủ theo tất cả các luật hiện hành tại quốc gia quê nhà của mình, quốc gia, tiểu bang và/hoặc thành phố nơi Khách hàng đang sống trong khi sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

BAVE có quyền chấm dứt ngay lập tức Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu khách hàng không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào nói trên.

2. Thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ BAVE, Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, thẻ BAVE, hoặc thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản lúc đăng ký hoặc thanh toán trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ bằng thẻ ngân hàng hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

BAVE sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba (“Đơn vị Thanh Toán”) để liên kết tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng với Ứng Dụng và Dịch Vụ. Ngoài các Điều Khoản Sử Dụng này, việc xử lý các khoản thanh toán hoặc tín dụng, nếu áp dụng, liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của khách hàng sẽ phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của Đơn vị Thanh Toán và nhà phát hành thẻ tín dụng của khách hàng. BAVE không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào do Đơn vị thanh toán gây ra. Liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của khách hàng, BAVE sẽ thu thập một số chi tiết giao dịch mà BAVE sẽ chỉ sử dụng theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư và Cookie của họ. Trong trường hợp Thẻ là của một người khác bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có sự tất cả chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng.

Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.

Công Ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc  thực hiện giao dịch hoặc hoàn trả giao dịch từ tổ chức tín dụng hoặc khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng Thẻ được sử dụng thanh toán giao dịch có thể là giả mạo, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hình sự hoặc khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của mình và chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ với các bên liên quan.

Đối với thẻ BAVE

Khách hàng có thể nạp/mua hạn mức thẻ BAVE để sử dụng cho việc thanh toán Dịch vụ. Khách hàng sẽ chịu tất cả các chi phí có thể được áp dụng bởi các đối tác xử lý hình thức thành toán này và/hoặc tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho bạn.

Giá trị trong Thẻ BAVE có thời hạn sử dụng trong vòng 01 năm từ ngày mua/nạp gần nhất. Khách hàng đồng ý rằng, Công ty có toàn quyền xử lý với Thẻ BAVE hết thời hạn và kể từ ngày hết hạn, khách hàng cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với Công ty.

Công Ty có quyền thu hồi Thẻ BAVE của bạn khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng việc mua Thẻ BAVE là gian dối, không hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ tội hình sự nào hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

3. Thuế

Người dùng đồng ý rằng Người dùng sẽ có trách nhiệm chịu tất cả các khoản thuế, phí và/hoặc lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được đưa vào ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Khách hàng đồng ý thêm rằng bạn sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tất cả các hành động cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Điều khoản sử dụng này.

4. Mã khuyến mãi

BAVE có thể tạo ra các Mã khuyến mãi để đổi điểm tín dụng Tài khoản, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến các Dịch vụ này và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà BAVE thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi. Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi:

1.   Phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật;

2.   Không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai (cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự cho phép của BAVE;

3.   Có thể bị BAVE vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà BAVE không phải chịu trách nhiệm;

4.   Chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà BAVE thiết lập cho Mã khuyến mãi đó;

5.   Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;

6.   Có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng.

BAVE có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp BAVE xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này.

5. Cấp phép, ngăn cấm và quyền sở hữu trí tuệ

Cấp phép

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều Khoản Sử Dụng này của Người dùng, BAVE cấp cho người dùng giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng:

1.   Để xem, tải về và in bất kỳ Nội Dung của BAVE nào dành riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng;

2.   Để xem bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà người dùng được phép truy cập riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng; và

3.   Sử dụng bản sao Ứng dụng với nhu cầu hợp lý như tính năng của Ứng dụng được tạo ra.

Người dùng không có quyền cấp phép lại các quyền giấy phép đã được cấp trong mục này.

Người dùng không được sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, đưa ra trước công chúng, trình diễn công khai, mô phỏng, truyền, truyền trực tiếp, phát sóng hoặc khai thác theo cách khác Trang Web, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội Dung Chung, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Người dùng không được tái sử dụng bất kỳ Nội Dung Chung nào mà trước tiên không có sự đồng ý bằng văn bản của BAVE. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho người dùng ngầm định hay theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi BAVE hoặc người cấp giấy phép của BAVE, trừ trường hợp các giấy phép và quyền đó được cấp rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

BAVE có toàn quyền quyết định trong việc chặn hoặc gỡ bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được Người dùng đăng lên hoặc truyền tải và những gì mà BAVE tin rằng không tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hay quyền cá nhân của bên thứ ba), hoặc không được BAVE chấp nhận theo cách khác.

Ngăn cấm

Người dùng không được phép:

1.   Cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

2.   Sửa đổi hoặc tạo ra nội dung phái sinh dựa trên Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng;

3.   Tạo ra các “liên kết” Internet tới Dịch Vụ hoặc “lắp” hay “nhân bản” bất kỳ Ứng Dụng nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay dựa trên nền Internet nào khác;

4.   Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus hoặc sâu, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng

5.   Gửi thư rác hoặc tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành;

6.   Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc có hại, bao gồm cả các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba;

7.   Gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa virus phần mềm, worms (sâu), Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính đôc hại;

8.   Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc dữ liệu chứa trong đó.

BAVE sẽ có quyền điều tra và truy tố các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên theo quyền hạn pháp lý cao nhất. BAVE có thể tham gia cùng và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng. Người dùng thừa nhận rằng BAVE không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hay sử dụng Trang Web, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội Dung Chung của người dùng hay xem lại hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung Chung nào, nhưng có quyền làm như vậy nhằm mục đích vận hành Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng, để đảm bảo sự tuân thủ của người dùng theo những Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc tuân theo pháp luật hiện hành hay lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước,  BAVE cũng có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội Dung Chung nào mà BAVE, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc có hại với Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền

BAVE tôn trọng luật bản quyền và người dùng cũng như vậy. Chính sách của BAVE sẽ chấm dứt quyền sử dụng của Người Dùng hoặc khách hàng nào vi phạm (nhiều lần) hoặc được cho là vi phạm (nhiều lần) quyền của chủ sở hữu bản quyền trong các tình huống thích hợp.

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ

BAVE nói riêng (và những người cấp giấy phép của họ, nếu áp dụng) sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Trang Web, Ứng Dụng và Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin nào khác do người dùng hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan tới Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cung cấp.

Các Điều Khoản Sử Dụng này không tạo thành việc bán hàng và không chuyển cho người dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của BAVE. Tên, logo và tên sản phẩm của BAVE liên quan đến Ứng Dụng và Dịch Vụ là các thương hiệu của BAVE, các công ty chi nhánh của BAVE hoặc bên thứ ba, và không trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

6. Chậm trễ do internet

Dịch vụ, ứng dụng hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng Internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.

7. Thời hạn, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

Hợp Đồng giữa BAVE và người dùng được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định.

Người dùng có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng đã cài đặt trên điện thoại thông minh của mình, nhờ đó vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của người dùng. Người dùng có thể đóng tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web của BAVE.

BAVE có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc và có hiệu lực ngay lập tức (bằng cách vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Người dùng) nếu người dùng:

1. Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản của các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc

2. Lạm dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ theo ý kiến của BAVE.  BAVE không có nghĩa vụ phải thông báo trước về việc chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi chấm dứt BAVE sẽ cho thông báo về việc đó theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

Sự mất hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu và trong trường hợp mà bất kỳ quy định nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không có hiệu lực hoặc không thể chấp nhận được trong các trường hợp nhất định theo các tiêu chuẩn về tính hợp lý và công bằng, một quy định sẽ được áp dụng giữa các bên thay cho quy định đó và có thể chấp nhận được bằng cách xem xét tất cả các trường hợp và trường hợp tương ứng với các quy định của phần vô hiệu càng nhiều càng tốt, có tính đến nội dung và mục đích của các Điều Khoản Sử Dụng này.

BAVE có toàn quyền sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng, hoặc thay đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở, mức độ sẵn có của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào) vào bất cứ lúc nào đăng tải trên Trang Web. BAVE có thể đặt ra giới hạn cho một số tính năng và dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm gì. Người dùng có trách nhiệm truy cập Trang Web và cập nhật các điều khoản và chính sách mới của BAVE.

8. Bảo mật thông tin cá nhân

Bạn đồng ý, chấp nhận và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định theo Chính sách bảo mật của BAVE được công bố tại https://bave.io/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/.

9. Thông báo

BAVE có thể đưa ra thông báo bằng thông báo chung về Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ email của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của BAVE, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của BAVE. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 2 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công ty (những thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công ty nhận được thông báo) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng.

10. Chuyển nhượng

Người dùng không thể chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của BAVE.

11. Luật hiện hành và giải quyết tranh chấp

Các Điều Khoản Sử Dụng này tuân theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (gọi chung là “Tranh Chấp”) đều sẽ được giải quyết riêng bởi tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam, trừ khi người dùng thông báo cho BAVE trong vòng một tháng sau khi BAVE viện dẫn ra quyền của mình chiếu theo quy định này để bắt đầu thủ tục tố tụng tòa án ở Hà Nội, Việt Nam, rằng Người dùng có nhu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi ngay trước tòa án liên quan có thẩm quyền theo pháp luật.

Nếu có Quốc gia không chấp nhận quyền xét xử của tòa án Việt Nam hoặc trường hợp phán quyết của tòa án Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia này, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

12. Trách nhiệm của BAVE

Các thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng trên hoặc thông qua Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành tư vấn. BAVE sẽ giữ cho Trang Web, Ứng Dụng và các nội dung trong đó chính xác và cập nhật một cách hợp lý nhưng không đảm bảo rằng (nội dung của) Trang Web và/hoặc Ứng Dụng không có lỗi, khuyết điểm, phần mềm độc hại và virus hoặc Trang Web và/hoặc Ứng Dụng là đúng, cập nhật và chính xác.

BAVE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Trang Web hoặc Ứng Dụng gây ra (nhưng trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân), bao gồm các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus hoặc bất kỳ sự thiếu đúng đắn hoặc không đầy đủ của Thông Tin hoặc Trang Web hoặc Ứng Dụng, trừ khi thiệt hại đó là do bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả từ phía BAVE rây ra.

BAVE cũng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) phương tiện truyền thông điện tử với Trang Web hay Ứng Dụng gây ra, bao gồm – nhưng không giới hạn ở – các thiệt hại do không thể hoặc chậm cung cấp thông tin liên lạc điện tử, chặn hoặc thao tác thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc do các chương trình máy tính được sử dụng cho thông tin liên lạc điện tử và truyền virus gây ra.

13. Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của một Bên (“Bên bị ảnh hưởng”) và không liên quan tới lỗi hoặc sự bất cẩn của Bên đó cũng như không thể thấy trước, không thể tránh được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép và làm cho Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện/đảm bảo được nghĩa vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn tại:

  • Các hiện tượng tự nhiên bao gồm: thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất cao hơn cấp thiết kế, sấm sét cao hơn mức thiết kế; nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ.
  • Chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, phá hoại hoặc các hành động thù địch khác;
  • Bãi công và các hoạt động ngừng trệ không phải do lỗi của một trong hai Bên gây ra. Hỏng hóc kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi Bên.
  • Do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Bên bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia về sự kiện, tình huống gây ra Sự kiện bất khả kháng trong thời gian sớm nhất có thể. Trong trường hợp này, Bên bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm từ việc không đảm bảo được thực hiện Điều khoản sử dụng và các chương trình liên quan đến Điều khoản sử dụng này.

14. Quy định cuối cùng

Văn bản tiếng Việt của các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành văn bản đích thực duy nhất. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa văn bản tiếng Việt và bản dịch sang tiếng nước ngoài, văn bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ có hiệu lực và được thi hành theo luật pháp.

Khách hàng chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Điều khoản sử dụng này. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Điều khoản sử dụng này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ từ Nhà Cung cấp Dịch vụ theo Điều khoản sử dụng này.

Chia sẻ với chúng tôi
Số 144 Phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0868.515.198

Email: contact@bave.io